Regulamin

Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników naszych zajęć. Dbamy o wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Staramy się mieć indywidualne podejście do każdego ucznia bo wiemy, że każdy potrzebuje innego podejścia. Jeśli jakiś punkt w regulaminie jest niejasny albo masz jakiekolwiek wątpliwości to skontaktuj się z nami.

 1. Zajęcia trwają 55 minut (lub 85 minut w zależności od grupy) w z góry wyznaczonych godzinach. Zajęcia nie są przedłużane jeśli rozpoczęły się z opóźnieniem z winy Uczestnika lub przyczyn niezależnych od Prowadzącego.
 2. Organizator zapewnia piłki tenisowe. Organizator zapewni rakiety tenisowe dla Uczestników zajęć, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia go o takiej potrzebie.
 3. Uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie strój sportowy, w tym w szczególności buty do gry w tenisa.
 4. W trakcie zajęć na korcie przebywać mogą wyłącznie Uczestnicy zajęć, Prowadzący oraz osoby upoważnione przez Organizatora.
 5. Niepełnoletni Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody rodzica (prawnego opiekuna) na udział w zajęciach. Do zgody należy dołączyć podpisany i zaakceptowany przez rodzica (prawnego opiekuna) Regulamin.
 6. Opłata miesięczna za zajęcia grupowe, obejmuje 4 treningi w miesiącu, a Uczestnik zobowiązany jest uiszczać ją przelewem, z góry, w wysokości zgodnej z Cennikiem, najpóźniej w dniu, w którym odbywa się pierwszy trening w danym miesiącu.
 7. W sytuacji, gdy w danym miesiącu odbywa się pięć treningów, opłatę za 5 trening Uczestnik zobowiązany jest uiścić najpóźniej w dniu, w którym odbywa się pierwszy trening w miesiącu kolejnym.
 8. W przypadku treningów indywidualnych płatności można dokonywać za poszczególne treningi u Prowadzącego, gotówką, w dniu danego treningu.
 9. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach.
 10. Pojedyncze treningi indywidualne można przełożyć na inny termin w miarę dostępności czasowej kortów oraz Prowadzących w ważnych okolicznościach pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Organizatorowi najpóźniej 72 godziny przed rozpoczęciem treningu. W razie nie dokonania zgłoszenia opłata za dany trening przepada.
 11. W przypadku gdy zajęcia nie odbędą się  z winy Organizatora lub w wyniku działania siły wyższej (w szczególności za takie należy uznać złe warunki pogodowe), Uczestnik może zdecydować: albo zostaną odrobione je w terminie późniejszym (pod warunkiem uzyskania zgody pozostałych uczestników zajęć), ustalonym z Organizatorem, albo ich koszt zostanie zwrócony (pod warunkiem wcześniejszego uiszczenia należnej opłaty).
 12. O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Organizatora należy poinformować  do 14 dni przed następnym okresem rozliczeniowym.
 13. Warunki płatności i inne zasady organizacji zajęć, o których mowa powyżej, przedstawiane są Uczestnikowi najpóźniej na pierwszym spotkaniu z instruktorem.
 14. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Uczestnika powstały podczas treningu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cennika, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na tydzień przed dniem rozpoczęcia obowiązywania Regulaminu (lub odpowiednio – Cennika) po zmianach.
 16. Osoby nie wyrażające zgody na umieszczenie zdjęć z ich wizerunkiem (lub ich dzieci) na stronach internetowych szkoły, proszone są o podanie tej informacji drogą mailową.

Regulamin Szkoły wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Regulamin Szkoły